Årsmøte i Bærum Velforbund avholdt

Årsmøte i Bærum Velforbund avholdt

Publisert av Ove Tønnessen den 20.03.21. Oppdatert 26.03.21.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog innledet med en presentasjon der hun berørte følgende emner:

* Koronasituasjonen
* Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi
* Kommunens klimastrategi

Link til ordførerens presentasjon

I alt 31 deltakere fra 21 vel, herav 9 representanter fra styret, hadde logget seg på det digitale årsmøtet som ble satt etter innledningen til ordføreren med følgende saksliste:

1)     Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden  
2)     Valg av ordstyrer og referent  
3)     Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen  
4)     Protokoll fra årsmøtet 2020  
5)     Styrets beretning for 2020  
6)     Regnskap med revisjonsberetning 2020  
7)     Styrets årsbudsjett 2021 med fastsetting av kontingentsats  
8)     Bærum Velforbunds arbeidsprogram for perioden 2021-2022  
9)     Forslag fra velforeningene  
10)   Valg

Alle punktene ble gjennomgått og styrets utkast til årsmøtedokument ble vedtatt slik det forelå. Det var ingen innsendte forslag fra velforeningene. Valgkomitéens forslag til nytt styre ble deretter vedtatt uten endringer. Det nye styret består av:

Navn                                Status                 Tilknyttet vel                          Periode____

Rune Bjerke                      Leder                    Lommedalens Vel                 2020 – 2022

Wenche Ryager                                             Haslum Vel                           2020 – 2022 

Reidar Karlsen                                               Fornebulandet Vel                2020 – 2022 

Marika Stojcevska                                          Avløs Vel                              2020 – 2022 

Gunnar Johansen                                           Voll Vel                                *2021 - 2023 

Jona Ragnarsdottir                                         Sandvika Vel                       *2021 - 2023 

Rita Roarsen                                                   Høvik Verk Vel                     *2021 - 2023 

Varamedlemmer: (valgt for ett år)

1. Ove Tønnessen                                         Gjettum Vel                          *2021 - 2022 

2. Yngve Johan Arnesen                               Kolsås Vel                             *2021 - 2022 

3. Johannes Mylius                                       Høvik Verk Vel                      *2021 - 2022 

Revisor

Christian Rafn                                               Hagabråten Vel                     *2021 - 2022 

Personer med * i periode-feltet var på valg/gjenvalg.

Styret foreslo gjenvalg på alle medlemmene av valgkomitéen. Gjenvalgt uten motkandidater. Valgkomitéen består av:

Ola Raftevold               Medlem/leder         Voll Vel                                  2021-2022 

Inger B. Steensland       Medlem                  Gjettum Vel                          2021-2022 

Charles Jensen              Medlem                  Blommenholm Vel               2021-2022

Årsmøtedokumentet og protokollen fra årsmøtet er vedlagt.