Varsel om planarbeid - Arnold Haukelands plass

Publisert av Kåre Lindemann den 24.04.19.

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - Arnold Haukelands plass 10 m. fl. i Sandvika, Bærum – SAK 19/6277
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles oppstart av arbeid med reguleringsendring for gnr. 52/ bnr. 127, Arnold Haukelands plass 10 m. fl., samt deler av eiendommene gnr. 52/ bnr. 16, gnr. 52/ bnr. 17, gnr. 52/ bnr. 33 og gnr. 52/ bnr. 41 i Sandvika, Bærum kommune.
Samtidig varsles parallell behandling av plan og byggesak, jf pbl §§ 1-7 og 12-15.
Planområde:

Planen omfatter gnr. 52/ bnr. 127 samt deler av eiendommene gnr. 52/ bnr. 16, gnr. 52/ bnr. 17, gnr. 52/ bnr. 33 og gnr. 52/ bnr. 41. Planområdet er på ca. 15,6 dekar og er vist på kartutsnittet:

Bakgrunn for planarbeidet
Bakgrunnen for planarbeidet er behov for endringer primært begrunnet i nødvendigheten av å oppdatere gjeldende bestemmelse til dagens standard for arealberegning, høydeangivelse og gjeldende parkeringsnorm. Planarbeidet medfører endring av reguleringsbestemmelsenes § 6 i «Reguleringsplan for Sandvika vest» plan-ID 1979050 vedrørende utnyttelse, høyder og parkering.
Planarbeidet medfører en utvidelse av «Bebyggelsesplan for Sandvika Vest» plan-ID 1991032 slik at denne omfatter deler av sone A i reguleringsplan 1979050, men uten at innholdet i «Bebyggelsesplan for Sandvika Vest» endres. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.
Forslagsstiller:
Forslagsstiller er Bærum Kommunale Pensjonskasse.
Konsulent for planarbeidet er Pilot Arkitekter AS.


Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 15.05.2019 rettes til:
Pilot Arkitekter AS
Drammensveien 130
PB 458, Skøyen
N-0213 Oslo
Tlf.: 23131200
E-post: andreas@pilotarkitekter.no
Alle mottatte dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.
Spørsmål kan rettes til Pilot arkitekter AS.